Arcam AB Logotype CAD to Metal® Arcam AB®

Delårsrapport januari – mars 2013

Bra start på året, ökad omsättning och stark orderingång

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

Grundinformation om Arcam finns på sidan 9 i denna rapport.
 
Bra start på året, ökad omsättning och stark orderingång
Året har börjat bra, och för första kvartalet rapporterar vi en fördubblad omsättning jämfört med första kvartalet 2012 och ett svagt positivt resultat. Resultatet belastas med jämförelsestörande kostnader i samband med DiSanto-avtalet, om totalt ca 3 Mkr. Räknat på rullande tolv månader är omsättningen 158,2 Mkr och resultatet 21,6 Mkr. Den starka orderingången fortsätter med 6 nya order under kvartalet och 11 order till idag. På rapportdagen är orderboken därmed 17 system. Vi gläds åt den ökande efterfrågan på vår EBM-teknologi, inte minst från strategiskt viktiga kunder som bygger ut sina produktionsanläggningar.

Strategisk allians mellan Arcam och DiSanto Technology
I slutet av februari tecknades ett strategiskt samarbetsavtal med DiSanto Technology Inc (DTI) i USA. DTI är kontraktstillverkare av ortopediska produkter och vi kommer tillsammans att erbjuda befintliga och nya kunder kontraktstillverkning av avancerade implantat baserade på Arcams EBM-teknologi. Genom att erbjuda kunderna en kombination av DTIs implantatkunnande och Arcams spetsteknologi inom Additive Manufacturing förväntas den strategiska alliansen påskynda marknadens acceptans av  EBM-teknologin för tillverkning av ortopediska implantat. Bland befintliga gemensamma kunder finns många ledande implantat-företag. Avtalet ger vidare Arcam en 2-årig option att förvärva DTI.
Avtalet med DiSanto är långsiktigt mycket intressant för Arcam. Samarbetet med DTI har förutsättningar att förändra Arcams ställning på implantatmarknaden och etablera EBM-teknologin som en standardmetod för implantattillverkning.

Nytt EBM-system, Arcam Q10, för ortopedimarknaden
I början av mars introducerades Arcam Q10, en ny generation EBM-system för industriell produktion av ortopediska implantat. Arcam Q10 är framtaget i nära samarbete med världsledande implantatföretag och utvecklingen har delvis finansierats av Vinnova. Systemet är designat för att möta implantatindustrins behov av användarvänlighet, produktivitet, precision och kvalitetssäkring. Arcam Q10 innehåller flera nya funktioner för industriell volymproduktion, bland annat högre produktivitet, högre precision samt Arcam LayerQam™, ett nytt kamerabaserat system för kvalitetssäkring. Arcam Q10 ersätter Arcam A1 som idag är något av en branschstandard för Additive Manufacturing av ortopediska implantat.
Ortopedimarknaden är en av Arcams två huvudmarknader.  EBM-tekniken används sedan 2007 för tillverkning av implantat och uppskattningsvis har mer än 30 000 patienter behandlats med ortopediska implantat tillverkade med Arcams EBM-teknologi. Marknadsandelen för EBM-tillverkade implantat ökar därmed stadigt. Med introduktionen av Arcam Q10 vässar vi vårt erbjudande till implantatindustrin och förstärker vårt redan starka produktprogram. Den första användaren av Arcam Q10 kommer att vara vår strategiska partner DiSanto Technology.

Nya affärer i flygindustrin
Bland nya order som tagits fram till rapportdagen vill jag särskilt framhålla de fyra system som en befintlig flygindustrikund beställde i början av april. Affären visar både på det förtroende kunden nu ger oss och på den potential vi har i flygindustrin. Möjligheten att nå volymproduktion i flygindustrin kommer nu allt närmare och ett intensivt arbete pågår för att göra oss redo för flygindustrins volymer och krav. En viktig del i detta är formell kvalitetssäkring och efter ett omfattande arbete är vår verksamhet nu certifierad enligt
ISO 9001.

En stabil orderbok och ett positivt affärsläge ger goda förutsättningar för en fortsatt stark tillväxt under 2013.

Mölndal 19 april 2013
Magnus René, VD

För ytterligare information kontakta:
Magnus René, VD Arcam AB
Telefon: 031 710 32 00, alt. mobil: 0702 79 89 99 eller E-post:
magnus.rene@arcam.com

Informationen är sådan som Arcam AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnas för offentliggörande den 19 april 2013 klockan 14.00 (CET).  

Ladda ner denna artikel som PDF